SIARAN MEDIA: F:30 PENANDA ARAS BAHARU BUAT FAM

2018-10-31

Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) hari ini melancarkan Peta Hala Tuju atau Roadmap FAM yang diberi nama F:30, dengan perencanaan menjadi lima negara terbaik Asia menjelang 2030.

Peta hala tuju dengan tempoh 12 tahun itu dibahagi kepada tiga pelan strategik, iaitu fasa pertama dari tahun 2019 hingga 2022 untuk membina asas yang kukuh dari sudut tadbir urus, pertandingan dan pembangunan modal insan serta infrastruktur, disusuli fasa kedua (2023-2026) mencapai peringkat Asia, disudahi fasa ketiga (2027-2030) bertujuan melahirkan sebuah pasukan kebangsaan yang mencecah taraf dunia.

F:30 dirasmikan secara bersama oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia (AFC), Shaikh Salman Ebrahim Al Khalifa dan Presiden FAM, Dato’ Haji Hamidin Haji Mohd Amin, di Grand Hyatt Kuala Lumpur.

Turut hadir Ahli Majlis FIFA, Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah, Setiausaha Agung FIFA, Fatma Samoura dan Setiausaha Agung AFC, Dato’ Windsor John, serta ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif FAM dan perwakilan dalam kalangan ahli gabungan badan induk itu.

"Peta Hala Tuju ini adalah agenda negara, agenda untuk semua, untuk saya, untuk FAM, untuk semua pemegang taruh dan penyokong, dan jika kita mahu merealisasikan visi ini, kita perlukan semua pihak untuk turut serta dalam mencapai objektif yang sama," kata Dato’ Haji Hamidin.

Pada majlis pelancaran itu, pembentangan F:30 dilakukan oleh Setiausaha Agung FAM, Stuart Michael Ramalingam, bersama Pengarah Teknikal FAM, Peter De Roo, disaksikan lebih 200 anggota keluarga bola sepak tempatan terdiri daripada ahli gabungan FAM dan pengamal media.

Dato’ Haji Hamidin menyifatkan F:30 sebagai simbol kesungguhan FAM melaksanakan pelan pembangunan menyeluruh di setiap lapisan ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara bola sepak yang disegani.

“Tempoh 12 tahun adalah sasaran yang realistik mengambil kira ekosistem bola sepak tempatan ketika ini.

“Teras kepada peta hala tuju ini ialah memperkasakan ahli gabungan dari sudut pembangunan modal insan dan pertandingan, pengenalan DNA bola sepak Malaysia menerusi kurikulum kejurulatihan yang seragam, serta pembangunan akar umbi yang mantap.

“Dalam peta hala tuju ini juga, FAM bercadang mewujudkan sekelompok pengadil profesional bertujuan meningkatkan mutu pengadilan,” katanya.

Infantino yang hadir kali pertama ke Kuala Lumpur selaku Presiden FIFA, mengucapkan syabas kepada FAM atas pelancaran F:30.

“Tahniah khususnya kepada Dato’ Hamidin kerana melancarkan pelan hala tuju FAM hanya tiga bulan selepas menjadi Presiden FAM. FIFA sentiasa menyokong dan mengalu-alukan ahli gabungan yang menunjukkan kesungguhan membangunkan bola sepak di setiap peringkat.

“Pelan ini juga sejajar dengan Program FIFA Forward yang kami kemas kinikan baru-baru ini bertujuan memperkasakan negara anggota FIFA,” kata Infantino.

Shaikh Salman pula menganggap F:30 sebagai kerangka asas yang mampu membina ekosistem yang menggalakkan pertumbuhan bola sepak Malaysia.

“Bagi pihak AFC, kami mendoakan agar Malaysia mendapat hasil daripada pelaburan ini,” katanya.

Butiran lengkap dan kandungan F:30 boleh dimuat turun di sini.

 

------

 

PRESS RELEASE: F:30 NEW BENCHMARK FOR FAM

2018-10-31

The Football Association of Malaysia (FAM) today launched a Roadmap named F:30, with the ultimate aim of being Asia's top five countries by 2030.

The 12-year period Roadmap is divided into three strategic plans with its first phase - from year 2019 to 2022 - to build a solid foundation from governance, competitions and human capital development as well as infrastructure, followed by the second phase (2023-2026) - to be accomplished at the Asian level, ending with the third phase (2027-2030) - aiming to produce a national team of world-class level.

The F:30 was launched alongside FIFA President, Gianni Infantino, Asian Football Confederation (AFC) President, Shaikh Salman Ebrahim Al Khalifa and FAM President, Dato’ Haji Hamidin Haji Mohd Amin at the Grand Hyatt Kuala Lumpur.

Also present were FIFA Council Member, Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah, FIFA General Secretary, Fatma Samoura and AFC General Secretary, Dato’ Windsor John along with FAM Executive Committee members and representatives from member affiliates of the governing body.

“This Roadmap is a national agenda, an agenda for all of us, for me, for FAM, for the stakeholders and fans, and if we want to realize this vision, we will have to ensure the participation of all parties in reaching this common objective,” said Dato’ Haji Hamidin.

In the launch ceremony, the F:30 presentation was done by FAM General Secretary, Stuart Michael Ramalingam along with FAM Technical Director, Peter De Roo and witnessed by more than 200 members of the local football community consisting of FAM member affiliates and media practitioners.

Dato’ Haji Hamidin described F:30 as a symbol of FAM's seriousness and will in embarking on a comprehensive development plan at every level towards making Malaysia a reputable footballing nation.

“The 12-year period is a realistic target taking into consideration the local football ecosystem at its current state.

“The core of this roadmap is to empower the affiliates from the perspective of human capital development and competition, the introduction of Malaysian football DNA through uniform coaching curriculum, and strong grassroots development.

“In this road map too, FAM intends to create a group of professional referees aimed at improving the quality of the refereeing,” he said.

Infantino, who is in Kuala Lumpur for the first time as FIFA President, congratulated FAM on the launch of the F:30.

"Congratulations to the FAM and to its President Dato’ Hamidin for launching FAM's roadmap just three months after his election. FIFA always supports and welcomes affiliates who demonstrate the passion of developing football at every level.

"The plan is also in line with the recently updated FIFA Forward Programme aimed at empowering FIFA member associations," Infantino said.

Shaikh Salman on the other hand considers F:30 as a basic framework capable of building an ecosystem that promotes the growth of Malaysian football.

“On behalf of AFC, we hope that Malaysia reaps the rewards of this wonderful initiative,” he added.

Click here for full details and the contents of the F:30.